Architekti Kala

Josef Kala Architekt

NÁŠ PŘÍSTUP

individualita

Každý člověk je jiný, proto se jako architekt maximálně snažím o individuální přístup k projektu a dlouhodobé uspokojení potřeb zákazníka.

kontext

Důraz na praktičnost a inovativní přístup nevnímám jako překážku citlivému zasazení stavby do krajiny a okolí.

komplexnost

Ty nejlepší projekty jsou postavené na důvěře mezi mnou a klientem, která mi umožní komplexní zpracování projektu ve všech jeho fázích. To od návrhu, přes povolení stavby, až po pomoc s realizací.

Dovedeme vás ke kvalitnímu domu

Aby se projekt vyvíjel podle očekávání, je na místě držet se prověřeného postupu, který jednotlivými kroky dá procesu řád. Architekt tak má věci plně pod kontrolou a klient má ve výsledku méně práce.

01 — jasné zadání

Co to je

Fáze tvorby zadání, nebo-li projektová příprava, je nutnou součástí každého silného projektu. Ověříme možnosti vhodného využití území i samotné parcely z hlediska územního plánu a dalších obecných předpisů.

Výstup

Na základě několika řízených rozhovorů pomůžu investorovi artikulovat jeho požadavky a společně tak vytvoříme zadání pro zpracování architektonické studie. To bude zahrnovat jednak ideové schéma fungování domu a také provozní schéma stavby – již respektuje všechny požadavky investora, který je zároveň seznámen s orientačními náklady stavebních a projekčních prací. Součástí je také zajištění odborných průzkumů – geodetické zaměření, měření radonového rizika, geologické a hydrogeologické posouzení.

02 — architektonická studie

Co to je

Přímou odpovědí na předchozí fázi tvorby zadání je vypracování architektonická studie. Tu lze vnímat jako zjednodušený projekt, který je možné snadno měnit a přizpůsobovat.

Výstup

Výstupem je detailní návrh dispozic, představu o materiálovém řešení, jasný vzhled stavby prezentovaný na vizualizaci. Získáme představu o energetickém fungování domu, definujeme přesné umístění domu v terénu, návaznost na sousední stavby, na komunikaci atd.

03 — dokumentace stavby

Co to je

Slouží k získání všech vyjádření dotčených orgánů státní správy a následné povolení stavby. Její zpracování trvá nějaký čas, ale již během toho získáváme stanoviska některých orgánů, abychom urychlili celý proces.

Výstup

Dokumentace v této fázi již obsahuje základní statické výpočty, energetické posouzení a vyřešení požární bezpečnosti stavby. Obsahuje také funkční návrh vodohospodářského řešení (retenční nádže, vsaky, povolené odtoky do kanalizace). Na základě této fáze můžeme zpracovat orientační nacenění, které může sloužit i pro získání úvěru.

04 — povolení stavby

Co to je

Na stavební úřad podáme žádost o povolení stavby využitím některé z právních možností (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva…) Projednání na stavebním úřadě trvá přibližně jeden až dva měsíce. Na základě plné moci v tomto jednání naše klienty zastupujeme.

05 — realizační dokumentace

Co to je

Po povolení stavby zpracováváme prováděcí dokumentaci. Je to nejpodrobnější stupeň dokumentace.

Výstup

Její obsah a podrobnost je stanoven podle dohody s invetorem, požadavky se liší podle způsobu realizace stavby. Dům postavený svépomocí bude vyžadovat zcela jiné postupy a podrobnost než stavba na klíč od velké firmy, vybrané na základě tendru (výběrového řízení).

06 — rozpočet stavby

Co to je

Jako součást prováděcí dokumentace může být dodán podrobný položkový rozpočet. Hodí se hlavně při zadávání zakázky větší stavební firmě na klíč. Položkový rozpočet je v tomto případě zaručenou vzájemnou dohodou o objemu prací. Slouží jako podklad pro fakturace, na jeho základě je možné definovat vícepráce a méně práce.

07 — autorský dozor a pomoc s realizací

Co to je

Ať už byla zpracována podrobná realizační dokumentace či nikoli, jsem vždy připraven poradit se stavbou, pomoct s výběrem dodavatelů, domyslet detailní provedení, nebo v pravidelných kontrolních dnech dohlížet na průběh stavby.

Projekty

RD Lipovec

Rodinný dům Lipovec Studie 2022, Dokumentace pro stavební povolení...